Privacyreglement

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten en cursisten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar.

Artikel 1          Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens                   de gegevens die betrekking hebben op een persoon
Praktijk                       Burger &Scheffer, verwerkingsverantwoordelijke
Patiënt                        een patiënt bij Burger & Scheffer
Cursist                         een logopedist of andere professional die een cursus volgt bij Burger & Scheffer
Verwerking                een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2          Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg en scholing aan logopedisten of andere professionals.

Artikel 3          Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

(i) het verlenen van logopedische zorg;
(ii) het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;
(iii) kwaliteitscontrole;
(iv) wetenschappelijk onderzoek;
(v) scholing aan logopedisten of andere professionals.

Artikel 4          De gegevensverwerking

4.1 Patiënten

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de logopedische behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist heeft toegang tot de inhoudelijke gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen.
 2. De behandelend logopedist stuurt altijd na afsluiten van de behandeling of tussentijds, wanneer er een specifieke aanleiding voor is, een schriftelijk verslag naar de verwijzer en/of de huisarts. Daarnaast heeft de logopedist contact met andere professionals, die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind indien dit in het belang is van de behandeling. Door ondertekening van de behandelovereenkomst geven de ouders toestemming om informatie te delen met professionals die direct bij het kind betrokken zijn. Wanneer wij gegevens uitwisselen met derden of overleg plegen in het kader van de behandeling, zullen we u altijd vooraf verwittigen van het feit dat er overleg wordt gepleegd en gegevens worden gedeeld, zodat u per gepland contactmoment de gelegenheid hebt om vooraf uw toestemming in te trekken.
 3. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. Medewerkers van Burger & Scheffer met een autorisatie om behandelingen te declareren hebben toegang tot het elektronisch patiëntendossier, maar hebben geen toegang tot de inhoudelijke behandelgegevens.
 4. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht om te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. Dit gebeurt in de vorm van een audit. De verzamelde patiëntgegevens kunnen bij een audit worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Indien de praktijk ge- audit wordt, moeten enkele patiëntendossiers worden bekeken. Aan patiënten zal vooraf toestemming worden gevraagd voor het gebruik van het dossier ten behoeve van de audit.
 5. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd. Wij zullen niet meer gegevens verwerken dan nodig is voor het betreffende onderzoek. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet herleidbaar zijn tot individuele personen.
 6. Zorgverzekeraars kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. Een materiele controle is gericht op het vaststellen van de rechtmatigheid van de in rekening gebrachte zorg. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen. De zorgverzekeraars controleren op aanwezigheid van een verwijzing en type diagnose. Hierbij worden geen behandelinhoudelijke gegevens gevraagd of verstrekt.
 7. Maatschap Burger & Scheffer verzorgt cursussen aan logopedisten. Soms worden daarin filmfragmenten gebruikt van onderdelen van een logopedische behandeling. Een filmfragment met daarop een kind in beeld wordt alleen gebruikt, wanneer ouders uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven voor het gebruik van het betreffende filmfragment. Deze toestemming is voorbehouden aan het tonen van het fragment in een specifieke cursus. Wanneer ouders hiervoor toestemming verlenen, wordt de schriftelijke toestemming bewaard en een afschrift meegegeven aan ouders. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.
 8. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties. Indien zich een situatie voordoet die niet hierboven beschreven is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt het privacy reglement bijgesteld.

4.2 Cursisten (logopedisten of andere professionals)

 1. Er worden persoonsgegevens verzameld t.b.v. inschrijving, betaling, organisatie en certificering van de cursist.
 2. Er worden gegevens bewaard t.b.v. de ADAP in verband met het aantonen van de rechtsgeldigheid van de toegekende geaccrediteerde punten (naam en contactgegevens en aanwezigheid op cursus)
 3. Deze opgevraagde gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cursist.

Artikel 5          Beschrijving van de gegevens

5.1 Patiënten

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam;
 • adres- en contactgegevens;
 • geboortedatum;
 • BSN nummer;
 • nummer van het ID of paspoort;
 • (para)medische gegevens die relevant zijn voor de logopedische behandeling;
 • gegevens van psychologisch onderzoek;
 • gegeven van de school, waaronder een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en/of andere toetsen;
 • naam huisarts/andere zorgverleners;
 • verzekeringsgegevens;
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger.

5.2 Cursisten

 • naam;
 • adres- en contactgegevens;
 • geboortedatum en geboorteplaats;
 • kwaliteitsnummer logopedist;
 • gegevens van de organisatie/praktijk waar de cursist werkzaam is.

Artikel 6          Rechten

6.1 Patiënten

 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend logopedist, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of aan het einde van de behandeling.
 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen, binnen een termijn van drie weken.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. Het is mogelijk dat u als ouder van een patiënt een verklaring wil toevoegen aan het dossier van uw kind. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;;
 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

6.2 Cursisten

 1. Als cursist heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt ten behoeve van organisatie en registratie van het certificaat. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement.
 2. U kunt te allen tijde Burger & Scheffer vragen uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Artikel 7          Bewaartermijn

7.1 Patiënten

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

7.2 Cursisten

 1. Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel waartoe zij dienen, zoals hierboven genoemd onder 4.2

Artikel 8          Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij patiëntgegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Gegevens kunnen alleen aan derden verstrekt worden als:

 1. U hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, zoals geformuleerd in de behandelovereenkomst. Het gaat hierbij onder meer om het verstrekken van de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorgverlening en gegevens die verstuurd worden aan de verwijzer. Vaak is de verwijzer de huisarts;
 2. er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 3. wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of krachtens een gedane rechterlijke uitspraak.

In alle gevallen wordt u door ons vooraf geïnformeerd.

Gegevens van cursisten worden niet met derden gedeeld, anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cursist.

Artikel 9          Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

 1. het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;;
 2. het gebruik van beveiligde datadragers (PC/USB stick/externe harde schijf)
 3. papieren onderdelen van het patiëntdossier, zoals testformulieren en rapportage van derden, worden op onze praktijk in een afgesloten kast bewaard.
 4. het geven van verantwoordelijkheid aan u als patiënt / cursist om zelf informatie vast te leggen (bv. filmpjes van de behandeling, door uzelf gemaakt) of te delen (bv. het meenemen van een verslag naar de leerkracht door uzelf)

Artikel 10       Verantwoordelijke gegevens bescherming

 1. De eigenaars van Burger & Scheffer fungeren gezamenlijk als verantwoordelijken voor de gegevensbescherming.
 2. Hiermee hebben zij tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 11        Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.burgerscheffer.nl  informeren.

Artikel 12        Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar of de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is te bereiken via www.klachtenloketparamedici.nl. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Ellen Burger of Anja Scheffer, zie de contactgegevens op www.burgerscheffer.nl .

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie d.d. 22 mei 2018

Klachtenprocedure bij klachten over de logopedie

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

U komt voor goede logopedische hulp. Die willen wij u graag bieden en we doen er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u niet tevreden zijn, dan vinden wij het erg fijn als u dit met uw eigen logopedist bespreekt. Waarschijnlijk komen we er samen uit. Als dit niet lukt kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten: Hier vindt u meer informatie over de klachten- en geschillenregeling Paramedici. Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Tarieven 2024 voor verrichtingen die niet door een zorgverzekeraar worden vergoed

4313   Overleg met derden per 60 minuten (bv. leerlingbespreking)€ 85,00
            Uittoeslag bij overleg met derden, indien niet op fietsafstand€ 23,00
4315   Verslaglegging aan derden per 60 minuten€ 84,00
            Individuele zitting behandeling lees- en spellingsproblemen€ 47,00
            Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak€ 37,00
            Linguïstisch onderzoek of consultatieop offertebasis

Deze tarieven gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
Logopedie is vrijgesteld van BTW.

TOELICHTING: Waarom worden sommige verrichtingen nooit vergoed door de zorgverzekering?

Lees- en spellingsproblemen uitgesloten van vergoeding via zorgverzekeraar. Lees- en spellingsproblemen zijn uitdrukkelijk van vergoeding uitgesloten: behandeling van deze problemen wordt door geen enkele zorgverzekeraar vergoed.

Intercollegiaal overleg, verslaglegging aan derden. Scholen en andere instanties doen regelmatig een beroep op ons. Zij vragen bijvoorbeeld intercollegiaal overleg of tussentijdse rapportage. Ook wordt ons vaak gevraagd om een logopedisch verslag te schrijven voor de aanvraag van een (her)indicatie cluster-2 ondersteunings-arrangement. Afstemming tussen ons en school of kinderdagverblijf wordt door alle betrokkenen als belangrijk ervaren. En logopedisch onderzoek voor herindicatie cluster-2 is essentieel voor voortzetting van het ondersteuningsarrangement.

De tijd die wij besteden aan onderzoek gericht op herindicatie, tussentijdse behandelrapportage en intercollegiaal overleg, mogen we echter niet bij de zorgverzekeraar declareren. Wij brengen deze tijd daarom in rekening bij de aanvrager. De aanvrager, dat kan u zelf zijn maar het kan ook zijn dat de school van uw kind, het Samenwerkingsverband of een cluster-2 instelling de aanvrager is. Wij vragen de aanvrager vooraf of hij of zij bereid is de kosten te vergoeden voor de dienst die aan ons gevraagd wordt, omdat wij de dienst anders niet kunnen verrichten.

Nota voor te laat afgemelde afspraak. Wanneer u verhinderd bent, moet u dit tenminste 24 uur van tevoren meedelen via de telefoon, het antwoordapparaat, de mail of whatsapp. Bij te late afmelding brengen wij de besproken tijd in rekening. Hiervoor geldt het tarief van € 35,00 per te laat of niet afgemelde behandeling. Dit tarief geldt ook wanneer u niet kunt komen omdat uw kind ziek is. U krijgt de verzuimfactuur toegestuurd en deze moet u zelf voldoen. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Linguïstisch onderzoek of consultatie. Wanneer u ons vraagt om specifiek linguïstisch onderzoek en/of een consultatie, schrijven wij vooraf een offerte. We gaan pas over tot onderzoek of consultatie, wanneer de offerte is getekend door u of de instelling die de consultatie vraagt. Specifiek linguïstisch onderzoek of een consultatie worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zie verder het tabblad ‘consultatie’ op deze website, voor een voorbeeldofferte.

Tarieven 2024

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben, dan dienen wij de rekening rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. We berekenen het tarief dat de zorgverzekeraar ons in het contract heeft aangeboden.

Via deze link kunt u zien of u met uw zorgverzekering bij ons terecht kunt met of zonder bijbetaling.

Wij hebben in 2024 geen contract met:

 • Menzis / Anderzorg / Hema / VinkVink
 • Achmea-Zilveren Kruis / Ziezo / FBTO / Interpolis / De Friesland / Pro Life / AON
 • Aevitae
 • Eno / HollandZorg / Salland / ZorgDirect

Wij hebben in 2024 wel een contract met:

 • CZ / Ohra / Nationale Nederlanden
 • VGZ / UMC / IZA / Univé / ZEKUR / Bewuzt / IZZ / Promovendum / Besured
 • ONVZ / PNO-zorg / VVAA / Jaaah.
 • ASR / Ditzo / Amersfoortse
 • DSW / Stad Holland / in Twente
 • Zorg en Zekerheid / AZVZ

Onderstaande tarieven gelden voor cliënten, verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben

4061   Anamnese en onderzoek na verwijzing*€ 93,00
4102   Eenmalig onderzoek met beknopte rapportage, max. 1 A-4€ 95,00
4000   Individuele zitting reguliere logopedie€ 47,00
4315   Lange zitting logopedie, voor een aantal specifieke aandoeningen€ 64,00
4010   Telefonische zitting logopedie (max. 20 minuten)€ 24,00
4011   Instructie / overleg met ouders/verzorgers van patiënt€ 47,00

* Belangrijk voor ouders die zelf een deel van de logopedie betalen: Code 4061, anamnese en onderzoek wordt altijd gevolgd door een individuele zitting logopedie op diezelfde dag. De totale prijs van een intakesessie is dus € 140,00. Reden voor deze hogere prijs: bij een intake moet ook een elektronisch dossier worden aangemaakt en moeten onderzoeksgegevens na afloop van de sessie worden uitgewerkt.

Deze tarieven gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
Logopedie is vrijgesteld van BTW.

TOELICHTING: Wat betekent contractvrije logopedie voor de ouders?

Wij sturen maandelijks een rekening naar de ouders die verzekerd zijn bij een verzekeraar met wie wij geen contract meer hebben. Ons tarief zal vanaf 1 januari 2024 € 47,– per zitting logopedie zijn.

Ouders betalen zelf de rekening die wij sturen en dienen deze daarna in bij de zorgverzekeraar.

Als uw kind verzekerd is bij een verzekeraar met wie wij in 2024 geen contract meer hebben en u hebt een naturapolis,krijgt u 60 tot 90 % van het gecontracteerde tarief terug van de zorgverzekeraar. Het gecontracteerde tarief voor een zitting logopedie ligt tussen de € 33 en € 37. Ouders krijgen dan € 20 tot € 30 terug van de € 47 per zitting die wij factureren.

Hebt u een restitutiepolis afgesloten, dan krijgen ouders een hoger bedrag terug. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag van onze factuur door de zorgverzekeraar vergoed.

Hieronder leest u welke verrichtingen niet door een zorgverzekeraar worden vergoed met de toelichting.

Behandelovereenkomst

Voor aanvang van de behandelperiode vragen we u onze behandelovereenkomst te tekenen, deze  kunt u hier alvast lezen.

Aanmelden voor Logopedie

U wilt uw kind aanmelden voor logopedie?  U kunt ons dan bellen of mailen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Als we u bellen, stellen we u een aantal vragen over de aard van het probleem. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste behandeling of een eerste onderzoek op onze praktijk in Utrecht.

Wij hebben een verwijsbrief van de huisarts of een specialist nodig. Wilt u die voor de eerste behandeling opvragen bij de arts en meenemen? Ook hebben we inzage nodig in een geldig identiteitsbewijs en de zorgpas van uw kind. U neemt dus mee naar de eerste afspraak:

 • verwijsbrief van de huisarts of specialist
 • geldig identiteitsbewijs van uw kind
 • zorgpas van uw kind
 • rapportage van eerder onderzoek of eerdere behandeling die te maken heeft met de huidige klacht. Als uw kind slechthorend is vinden we het fijn als u een recent audiogram meeneemt.

Wanneer uw kind bij ons in behandeling komt, sluiten we een behandelovereenkomst af. U kunt die hier lezen en downloaden.

Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract. Lees onder Tarieven 2024 voor welke zorgverzekeraars dit geldt en wat dit voor u betekent.

Ellen Burger 
M: 06 – 347 458 74
E: ellen.burger@kpnplanet.nl
Behandeldagen: maandag, donderdagochtend en vrijdag

Anja Scheffer 
M: 06 – 452 854 51
E: anja@burgerscheffer.nl
Behandeldagen: dinsdag, woensdag en donderdagmiddag

We hebben een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de dagdelen waarop u met uw kind bij ons kunt komen. De wachttijd voor logopedische behandeling op woensdagmiddag of vrijdagmiddag is langer dan drie maanden.

Behandeling en evaluatie

Duur en frequentie van de behandeling
Een behandelsessie duurt een half uur.

Hoe lang de totale behandelduur is, is afhankelijk van de aard en ernst van het probleem van uw kind. Omdat wij een gespecialiseerde praktijk zijn en wij een regionale functie hebben, worden er regelmatig kinderen bij ons aangemeld die zeer complexe problematiek hebben. Sommige van deze kinderen hebben een langdurig behandeltraject nodig. Wij lassen na een jaar behandeling altijd een behandelpauze in en pakken dan na enige tijd zonodig de behandeling weer op. Of we zoeken na een jaar een thuis-nabije logopedist die de door ons ingezette behandeling kan overnemen.

Behandeling
Een logopedische behandeling is geen schoolse les. Wij gebruiken waar mogelijk speelse vormen om uw kind te helpen met zijn communicatieproblemen. We hebben de ervaring dat kinderen graag naar logopedie komen. Als dat niet zo is vinden we het belangrijk om dat goed met u en/of uw kind te bespreken.

De rol van de ouder bij de behandeling
Tijdens de behandeling vragen wij u meestal om in de wachtkamer plaats te nemen. Uw kind kan zich beter concentreren als het alleen bij de logopedist is. Aan het einde van de behandeling nemen we de tijd om met u te bespreken wat we gedaan hebben, hoe dat ging en wat u thuis kunt oefenen. Uw ondersteuning is erg belangrijk voor het slagen van de therapie. Als uw kind heel jong is, bent u tijdens de behandeling wel aanwezig.

Evaluatie van de behandeling
Aan het begin van de behandelperiode geven we aan hoe lang we behandelen voor we evalueren met een test of observatie. Bij de evaluatie bespreken we met u hoeveel uw kind vooruit is gegaan en wat dat betekent voor het vervolg. Een evaluatie kan ook plaatsvinden in samenspraak met andere professionals, zoals de leerkracht, ambulant begeleider of de instelling die uw kind naar onze praktijk verwezen heeft. Dit gebeurt alleen wanneer u daarmee instemt.

Behandelovereenkomst
Voor aanvang van de behandelperiode vragen we u onze behandelovereenkomst te tekenen, deze  kunt u hier alvast lezen.

Intake, diagnose en behandeladvies

Stap 1: telefonische aanmelding
Wanneer u ons belt voor een eerste afspraak, stellen we u via de telefoon al een aantal vragen. We inventariseren voor welk probleem u met uw kind komt, we vragen u wie de verwijzer is, hoe oud uw kind is en wat er eerder aan het probleem gedaan is. We vragen aanvullende informatie op van school, huisarts, audiologisch centrum, ziekenhuis of eerdere logopedische behandeling, wanneer u daar toestemming voor geeft.
Lees ook deze informatie als u uw kind wilt aanmelden.

Stap 2: onderzoek door de logopedist
Bij het eerste bezoek aan onze praktijk doen wij altijd onderzoek naar het probleem. Soms is dat het eerste onderzoek dat naar het probleem wordt gedaan. Vaak heeft al eerder onderzoek plaatsgevonden. Voor ons is het belangrijk dat we goed snappen hoe het probleem van uw kind in elkaar zit, zodat we kunnen aansluiten met de best passende behandeling.
Op grond van uw hulpvraag, de informatie van elders en onze bevindingen bij het onderzoek stellen wij een logopedische diagnose en geven een behandeladvies.

Stap 3: bespreken behandeladvies en start behandeling
Daarna bespreken wij onze bevindingen met u en en het advies ten aanzien van vervolg. Het advies kan zijn:
• logopedische behandeling bij ons, of
• een proefbehandeling van vijf keer om te zien of logopedie zinvol is, of
• behandeling bij een andere hulpverlener, of
• niet behandelen.
Wanneer logopedische behandeling bij ons zal worden gestart, maken we een behandelplan met daarin de doelen waaraan we gaan werken en schatten we in hoe lang het zal duren voor die doelen zijn behaald. Soms moeten we een kind doorverwijzen voor onderzoek door de KNO-arts of een audiologisch centrum of een andere deskundige. Als we doorverwijzen, leggen we uit waarom we dat nodig vinden. Vaak geven we dan ook een verslag mee. Een verwijzing naar een KNO-arts of andere specialist vindt altijd plaats via de huisarts.

Met welke klachten kunt u uw kind bij ons voor logopedie aanmelden?

U kunt uw kind bij ons aanmelden voor logopedie als:

 • Uw kind nog niet of nauwelijks spreekt
 • Uw kind slecht verstaanbaar spreekt
 • Uw kind veel moeite heeft met het leren van taal of een taalontwikkelingsstoornis heeft.
 • Uw kind slechthorend of doof is en begeleiding nodig heeft bij de hoor-spraak- en taalontwikkeling; wij zijn vaardig in Nederlands met gebaren, NmG.
 • Uw kind taal- of communicatieproblemen heeft en ook een stoornis uit het spectrum van autisme. Bij kinderen met kenmerken van ASS die nog niet of nauwelijks spreken, doen wij na aanmelding en intake een proefbehandeling om te bepalen of wij het kind in deze fase kunnen helpen of niet.

Wat is logopedie?

Een logopedist behandelt kinderen, volwassenen en ouderen met problemen op het gebied van de communicatie. De communicatieproblemen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld slecht verstaanbaar spreken, een taalstoornis, slechthorendheid, problemen die samenhangen met een stoornis uit het spectrum van autisme, heesheid, afasie of bijvoorbeeld stotteren. Ook kunnen logopedisten helpen bij problemen met eten en slikken. Onze praktijk is een gespecialiseerde logopediepraktijk. Dat betekent dat wij gespecialiseerd zijn in de behandeling van bepaalde klachten. Wij behandelen alleen kinderen en jongeren tot ongeveer 20 jaar.