Informatie ‘Hodson & Paden’

TWEEDAAGSE CURSUS VOOR LOGOPEDISTEN: ONDERZOEK EN BEHANDELING VAN FONOLOGISCHE SPRAAKSTOORNISSEN VOLGENS DE PRINCIPES VAN HODSON & PADEN

Cursusbeschrijving:
In deze cursus leert u de opzet en uitvoering van logopedische behandeling bij jonge kinderen met fonologische stoornissen of een fonologische achterstand. De verstaanbaarheid van deze kinderen is matig tot slecht. De focus van de cursus ligt op het jonge kind met een talige leeftijd van 2 tot 5 jaar. Jonge kinderen bij wie de taalontwikkeling vertraagd op gang komt, lopen vaak ook achter in hun fonologische ontwikkeling: ook voor deze kinderen is gemodificeerde therapie volgens Hodson & Paden een passende behandelvorm.

Op de eerste dag krijgt u uitleg over de spraaktherapie volgens Hodson & Paden, geïllustreerd met filmpjes. U oefent om een auditief bombardement samen te stellen en om productiewoorden te selecteren die precies aansluiten bij wat het kind kan. Het uitvoeren van productiespelletjes, passend bij de leeftijd van het kind, wordt in rollenspel geoefend. U krijgt hierbij inspirerende werkvormen en ideeën aangereikt.
U leert hoe de fonologische ontwikkeling normaliter verloopt en hoe u in de therapie volgens Hodson & Paden kunt gebruikmaken van aspecten die in de normale spraakontwikkeling belangrijk zijn. U krijgt uitleg over de manier waarop u de spraak van het kind kunt analyseren en hoe u de resultaten van de analyse moet interpreteren.
Vervolgens komt het principe van cyclisch werken volgens Hodson & Paden aan de orde. Uitgelegd wordt wat de achtergrond is van het cyclisch werken en waarom dit zo belangrijk is.

Tussen cursusdag 1 en cursusdag 2 werkt u in groepjes aan uw eigen casus. U voert diagnostisch onderzoek uit, maakt een analyse van de complexiteit van de fonologie van het kind, u formuleert een diagnose en stelt een behandelcyclus op volgens de principes van Hodson en Paden. De casus stuurt u naar de docent, die de analyse zorgvuldig naloopt en gedifferentieerde feedback geeft. Naar aanleiding van de feedback tussen cursusdag 1 en cursusdag 2 stelt u uw diagnose en behandelcyclus bij en maakt u een begin met het uitvoeren van de behandeling.

Op de tweede dag is veel ruimte voor vragen betreffende de diagnostiek en het opzetten van een behandelcyclus. Er wordt geoefend met het vaststellen van behandelcycli voor kinderen van verschillende leeftijden. Vervolgens wordt uitgelegd wat de rol is van metafonologische oefeningen binnen de behandeling volgens Hodson & Paden. Ontwerp en uitvoering van metafonologische oefeningen wordt in rollenspel geoefend, waarbij zorgvuldig wordt geobserveerd wat het (jonge) kind leert en hoe een oefening kan worden bijgesteld. Op deze tweede dag komt ook het stimuleerbaarheidsonderzoek aan de orde en het behandelen van jonge, bijna niet-sprekende kinderen met een aantal elementen uit Hodson en Paden. Tot slot wordt besproken wat wetenschappelijk onderzoek ons leert over de effectiviteit van logopedische behandeling volgens Hodson & Paden.

Leerdoelen voor deze cursus:
• De cursist kent en begrijpt de (vroege) fonologische ontwikkeling van het Nederlands, zoals beschreven in Gillis (2000) met aanvullingen van Fikkert (2007). Het gaat om de hoofdlijn betreffende constrastontwikkeling, syllabestructuurontwikkeling en woordstructuur-ontwikkeling. Ook vroege assimilaties en de rol van de klinker daarin kunnen door de cursist aan een collega worden uitgelegd.
• De cursist kan het resultaat van een standaardonderzoek (Metaphonbox of Logo-art / NAO) correct uitschrijven en analyseren op drie niveaus (foneeminventarisatie en contrastontwikkeling, syllabestructuur en woordstructuur)
• De cursist kan resultaten van de eigen analyse correct interpreteren, samenvatten en uitschrijven in een diagnose volgens ICF
• De cursist kan een stimuleerbaarheidsonderzoek samenstellen en afnemen
• De cursist kan aan een collega correct uitleggen hoe de inhoud van één behandelzitting volgens Hodson & Paden is opgebouwd en kan de achtergrondprincipes hierbij noemen
• De cursist kan op de juiste wijze woorden selecteren voor het auditief bombardement en correct aanbieden
• De cursist kan passende productiewoorden kiezen, en deze oefenwoorden in speelse werkvormen aanleren
• De cursist kent tenminste 10 typen visuele, auditieve, kinesthetische en tactiele cues die nodig zijn bij het toepassen van de behandelmethodiek volgens Hodson en Paden en kan soepel wisselen van de ene naar de andere cue, al naar gelang de behoefte van het kind.
• De cursist kan de achtergrond van metafonologische oefeningen uitleggen en geschikte metafonologische oefeningen ontwerpen
• De cursist weet hoe een cyclus volgens Hodson & Paden wordt opgebouwd voor het Nederlands
• De cursist kan uitleggen hoe een specifieke cyclus kan worden ontworpen voor een kind dat nog nauwelijks spreekt
• De cursist kan de resultaten van het bij de eigen casus afgenomen spraakonderzoek vertalen in een behandelplan voor de fonologie, eventueel in combinatie met lexicale doelen, waarbij behandelcycli worden opgesteld en de behandelmethode van Hodson en Paden wordt ingezet om de doelen te bereiken.

Bestemd voor:
Logopedisten en klinisch linguïsten die regelmatig werken met jonge kinderen met een fonologische stoornis of fonologische achterstand. Deze cursus kan gevolgd worden door cursisten, die nog niet eerder een cursus betreffende fonologische therapie en behandeling deden. Als u wel eerder een cursus betreffende kinderen met fonologische stoornissen volgde, kunt u de hier aangeboden cursus doen om uw kennis rond de behandeling van jonge kinderen op te frissen en de behandeling volgens de principes van Hodson en Paden goed in de vingers te krijgen. U kunt vragen betreffende uw eigen casuïstiek indienen.

Data: voorjaar 2020

Tijd: 09.15-17.00 uur
Prijs: 475,- euro (inclusief lesmateriaal, koffie, thee, lunch)
Docent: Ellen Burger
Aantal deelnemers: maximaal 18.
Studiebelasting: 14 contacturen, 8 zelfstudie-uren
Accreditatie en certificaat: De cursus is geaccrediteerd voor 22 punten. ID nummer 314909
Plaats: Rotsoord, Utrecht
Inschrijving: zie hieronder

Vooraanmelding: U kunt hier een vooraanmelding doen voor een van onze volgende cursussen.

De post-HBO cursus ‘Onderzoek en behandeling van fonologische spraakstoornissen volgens de principes van Hodson & Paden’ is ontwikkeld door Ellen Burger.

Hodson & Paden