Informatie ‘Hodson & Paden’

TWEEDAAGSE CURSUS VOOR LOGOPEDISTEN: ONDERZOEK EN BEHANDELING VAN FONOLOGISCHE SPRAAKSTOORNISSEN VOLGENS DE PRINCIPES VAN HODSON & PADEN

Cursusbeschrijving:
In deze cursus leert u de opzet en uitvoering van logopedische behandeling bij een jong kind met een fonologische stoornis of een fonologische achterstand. De verstaanbaarheid van deze kinderen is matig tot slecht. De focus van de cursus ligt op het jonge kind met een talige leeftijd van 2 tot 5 jaar. De methodiek die u leert is ook bij uitstek geschikt voor jonge kinderen bij wie de spraak-taalontwikkeling sterk vertraagd op gang komt en die nog maar 10 tot 25 woorden kunnen zeggen.
Op de eerste dag krijgt u uitleg over de spraaktherapie volgens Hodson & Paden, geïllustreerd met filmpjes. U oefent om een auditief bombardement samen te stellen en om productiewoorden te selecteren die precies aansluiten bij wat het kind kan. Het uitvoeren van productiespelletjes, passend bij de leeftijd van het kind, wordt in rollenspel geoefend. U krijgt hierbij inspirerende werkvormen en ideeën aangereikt.
U leert hoe de fonologische ontwikkeling normaliter verloopt en hoe u in de therapie volgens Hodson & Paden kunt gebruikmaken van aspecten die in de normale spraakontwikkeling belangrijk zijn. U krijgt een digitaal spraak-analyse-instrument uitgereikt dat u met hulp van de computer kunt afnemen. U leert hoe u de resultaten van deze benoemtaak kunt analyseren en hoe u de resultaten van de analyse moet interpreteren.
Vervolgens komt het principe van cyclisch werken volgens Hodson & Paden aan de orde. Uitgelegd wordt wat de achtergrond is van het cyclisch werken, waarom dit efficient werkt en hoe u hiermee vlot een behandelplan kunt samenstellen

Tussen cursusdag 1 en cursusdag 2 werkt u in een groepje van twee aan uw eigen casus of de casus van uw groepsgenoot. U voert diagnostisch onderzoek uit met het uitgereikte instrumnet, maakt een analyse van de complexiteit van de fonologie van het kind, u formuleert een diagnose en stelt een behandelcyclus op volgens de principes van Hodson en Paden. De casus stuurt u naar de docent, die de analyse zorgvuldig naloopt en uitgebreide aanwijzingen en feedback geeft. Naar aanleiding van de feedback tussen cursusdag 1 en cursusdag 2 stelt u uw diagnose en behandelcyclus bij en maakt u een begin met het uitvoeren van de behandeling. Tussen cursusdag 1 en cursusdag 2 krijgt u twee digitale kennisclips met studie-opdrachten. De kennisclips behandelen het stimuleerbaarheidsonderzoek en de effectiviteit van logopedische behandeling volgens Hodson en Paden (EBP werken)
Op de tweede dag is veel ruimte voor vragen betreffende de diagnostiek en het opzetten van een behandelcyclus. Er wordt geoefend met het vaststellen van behandelcycli voor kinderen van verschillende soorten spraakproblematiek. Klinisch redeneren wordt in groepjes geoefend, aan de hand van de cases die door de cursisten zijn ingediend. Vervolgens wordt uitgelegd wat de rol is van metafonologische oefeningen binnen de behandeling volgens Hodson & Paden. Ontwerp en uitvoering van metafonologische oefeningen wordt in rollenspel geoefend, waarbij zorgvuldig wordt geobserveerd wat het (jonge) kind leert en hoe een oefening kan worden bijgesteld. Op deze tweede dag gaat u ook aan de slag met het jonge, bijna niet-sprekende kind met een lexicon tussen de 10 en 25 woorden. U leert hoe u het lexicon en de fonologische mogelijkheden kunt uitbreiden, waarbij u gebruik maakt van enkele elementen uit de methodiek van Hodson en Paden.

Leerdoelen voor deze cursus:
• De cursist kent en begrijpt de vroege fonologische ontwikkeling van het Nederlands, zoals beschreven in Gillis (2000) met aanvullingen van Fikkert (2007). Het gaat om de hoofdlijn betreffende foneem- en constrastontwikkeling, en de ontwikkeling van de syllabestructuur en woordstructuur. Ook vroege assimilaties en de rol van de klinker daarin worden begrepen en kunnen door de cursist aan een collega worden uitgelegd
• De cursist kan het resultaat van een standaardonderzoek (Metaphonbox of NAO of het binnen de cursus aangeboden digitale materiaal voor het gestandaardiseerd afnemen van een spraakanalyse) correct uitschrijven en analyseren op drie niveaus, namelijk beheersing van de consonanten initiaal en finaal, beheersing van de syllabestructuur en beheersing van verschillende woordstructuren
• De cursist kan resultaten van de eigen analyse correct samenvatten en interpreteren en uitschrijven in een diagnose volgens ICF, waarin ook de rol van persoonlijke en externe factoren samenhangend wordt beschreven
• De cursist kan een stimuleerbaarheidsonderzoek samenstellen en afnemen ter verdieping van de spraakanalyse, als voorbereiding op het schrijven van een behandelplan
• De cursist kan aan een collega correct uitleggen hoe de inhoud van één behandelzitting volgens Hodson & Paden is opgebouwd en kan de achtergrondprincipes hierbij noemen
• De cursist kan op de juiste wijze woorden selecteren voor het auditief-visuele bombardement en dit correct aanbieden
• De cursist kan productiewoorden kiezen die oplopen in fonologische complexiteit, en deze oefenwoorden in speelse werkvormen aanleren
• De cursist kent tenminste 10 typen visuele, auditieve, kinesthetische en tactiele cues die nodig zijn bij het toepassen van de behandelmethodiek volgens Hodson en Paden. De cursist kan soepel wisselen van de ene naar de andere cue, al naar gelang de behoefte van het kind.
• De cursist kan de achtergrond van metafonologische oefeningen uitleggen en geschikte metafonologische oefeningen ontwerpen en deze op de juiste wijze aan het kind aanbieden
• De cursist weet hoe een cyclus volgens Hodson & Paden wordt opgebouwd voor het Nederlands
• De cursist kan de resultaten van het bij de eigen casus afgenomen spraakonderzoek vertalen in een behandelplan voor de fonologie met een primaire cyclus en/of secundaire cyclus, waarbij de behandelmethode van Hodson en Paden wordt ingezet om de doelen te bereiken
• De cursist kan uitleggen hoe naar aanleiding van een nauwkeurig spraakanalyse een specifiek plan voor kan worden ontworpen voor een kind dat nog nauwelijks spreekt
• De cursist kan het specifieke plan voor een kind dat nog nauwelijks spreekt uitvoeren in de vorm van lexicaal-fonologische therapie, waarbij rekening gehouden wordt met de persoonlijke en externe factoren.

Bestemd voor:
Logopedisten en klinisch linguïsten die regelmatig werken met jonge kinderen met een ernstige fonologische stoornis of fonologische achterstand. Deze cursus kan gevolgd worden door cursisten, die nog niet eerder een cursus betreffende fonologische therapie en behandeling deden. Als de cursist wel eerder een cursus betreffende kinderen met fonologische stoornissen volgde, biedt deze cursus een verdieping in de diagnostische analyse en veel nieuwe kennis over fonologie, die helpt bij het klinisch redeneren. U werkt niet met een ‘procesanalyse’ maar analyseert de complexiteit van de fonologische ontwikkeling op drie niveaus. De cursus is ook bedoeld voor logopedisten die werken met jonge kinderen die nog bijna niet spreken, bij wie het vermoeden is dat het lexicon zich onvoldoende ontwikkelt door belemmeringen in de ontwikkeling van de fonologie.

Data: zaterdag 5 oktober en zaterdag 16 november 2024
Tijd: 09.15-17.00 uur
Docent: Ellen Burger
Aantal deelnemers: maximaal 18.
Studiebelasting: 15 contacturen, 16 zelfstudie-uren
Prijs: 525,- euro (inclusief spraakanalyse-instrument, scoreformulier, lesmateriaal, nakijkuren docent, kennisclips koffie, thee, lunch en toegang tot de dropbox)
Accreditatie en certificaat: Deze cursus is geaccrediteerd voor 31 punten.ID nummer accreditatie 465453

U kunt zich hier inschrijven.

U kunt ook geheel vrijblijvend een vooraanmelding doen: Vooraanmelding Cursus Hodson en Paden.
De post-HBO cursus ‘Onderzoek en behandeling van fonologische spraakstoornissen volgens de principes van Hodson & Paden’ is ontwikkeld door Ellen Burger.

Hodson & Paden