Cursus & Scholing

Cursussen en workshops Ellen Burger

Ellen Burger is bevoegd HBO-docent en geeft al meer dan tien jaar cursussen aan logopedisten. Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan.

Cursussen en workshops Anja Scheffer

Anja Scheffer is trainer en heeft al diverse cursussen en workshops gegeven aan ouders, leerkrachten en collega-logopedisten.

Wij geven cursussen en workshops aan afgestudeerde logopedisten op een goed bereikbare locatie in Utrecht. Ook verzorgen we op verzoek lezingen en incompany trainingen.

- agenda cursussen en workshops -

Doorlopende inschrijving - e-learning Herkenbaar en eenvoudig tekenen - Hier vind je meer info en kun je je inschrijven.

Zomer 2024 - Summerschool tekenen - 6 weken de volledige cursus - Aanmelden kan tot uiterlijk 15 juli

14 september 2024 - Eendaagse training Pragmatiek in de Praktijk  - Je kunt je hier inschrijven.

Zaterdag 21 september, 12 oktober en 9 november 2024 Driedaagse Post HBO cursus spraakstoornissen bij schisis.Je kunt je hier inschrijven.

Zaterdag 5 oktober 2024 en 16 november  2024: Tweedaagse cursus Onderzoek en  Behandeling van Fonologische Spraakstoornissen volgens Hodson en Paden -Je kunt je hier aanmelden.

Vooraanmelding Tweedaagse cursus 'Onderzoek en  Behandeling van Fonologische Spraakstoornissen volgens Hodson en Paden' in  2025 -  Je kunt hier een vooraanmelding doen

Vooraanmelding  Cursus Behandeling van Spraakstoornissen bij Schisis -  Je kunt hier een vooraanmelding doen voor de cursus in 2025

KWALITEIT EN ERKENNING CURSUSSEN BURGER & SCHEFFER

Accreditatie
Voor onze cursussen vragen wij accreditatie aan bij de Stichting ADAP, www.accreditatie.nu. Veel van de cursussen die wij geven zijn door de ADAP geaccrediteerd. Het  accreditatie nummer is per cursus opgenomen in de cursusinformatie.
Burger & Scheffer is ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet aan de kwaliteitseisen die het CRKBO stelt aan instellingen die post-HBO onderwijs aanbieden. Omdat onze inschrijving door het CRKBO is geaccepteerd, hoeft er geen BTW op de cursusprijs te worden geheven en afgedragen.

Lesbevoegdheid en ervaring
Ellen Burger heeft een lesbevoegdheid HBO-docent, behaald op de VU.
Zij heeft vanaf 2002 veel modules en cursussen ontwikkeld, voor verschillende doelgroepen maar vooral voor logopedisten. Anja Scheffer heeft veel trainingen gegeven aan leerkrachten en ambulant begeleiders. Verder ontwikkelt en geeft ze praktische workshops voor logopedisten  waar deze direct mee aan de slag kunnen.

Evidence Based Handelen
Alle cursussen bevatten een theoretisch deel en een praktisch deel.
Evidence Based Handelen neemt een centrale plaats in in ons onderwijs.
Bij het schrijven of herzien van een cursus maken we gebruik van recente internationale literatuur, zoals de ASHA tijdschriften; ook de Nederlandstalige tijdschriften worden bijgehouden en gebruikt. We proberen relevant effectonderzoek op te zoeken, zodat we kunnen rapporteren wat er bekend is over de effectiviteit van de methodieken die we doceren.

Kennis en vaardigheden
Naast theorie hechten we grote waarde aan vaardigheden. We geven uitleg en voorbeelden, life en via filmpjes en oefenen met cursisten in rollenspel. Hierbij maken we zonodig gebruik van de camera. We proberen de drempel om vaardigheden te oefenen zo laag mogelijk te maken door zelf voor te doen en mee te doen. We stimuleren cursisten tot veelzijdig gebruik van materialen en onorthodoxe oplossingen wanneer het benodigde materiaal niet voorhanden is. Inventiviteit en humor vinden we erg belangrijk op een cursusdag!

Heeft u interesse?
Wilt u een cursus bij ons volgen?  Selecteer  een cursus uit het aanbod en vul het (voor)inschrijfformulier in.
Wilt u dat wij voor u een cursus ontwikkelen, een lezing of een workshop voor u verzorgen? Stuur ons een e-mail of neem telefonisch contact op, zodat we kunnen bespreken wat uw wensen zijn en wat wij kunnen doen.

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME CURSUS BURGER & SCHEFFER (1 januari 2024)

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. 1. De Algemene Voorwaarden staan op www.burgerscheffer.nl. Op verzoek van de deelnemer zal Burger & Scheffer een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

1.2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en Burger & Scheffer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden ook e-mail verstaan.

1.3. In die gevallen waarin de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Burger & Scheffer een regeling treffen naar redelijkheid.

Artikel 2. Aanmelding, Inschrijving & Betaling

2.1. Inschrijving voor de door Burger & Scheffer verzorgde en door hen zelf georganiseerde cursussen en workshops [verder benoemd als ‘cursus’] vindt plaats door het opsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier voor de desbetreffende cursus. Dit gebeurt door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier, te vinden op www.burgerscheffer.nl.

2.2. In het digitale formulier geeft de deelnemer via aanvinken te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

2.3. De naam van de deelnemer op het inschrijfformulier, is correct en volledig (bevat ook de meisjesnaam indien van toepassing) en komt overeen met de naam zoals vermeld op het legitimatiebewijs dat de deelnemer bij zich draagt.

2.4. Deelname aan de cursus is in volgorde van inschrijving.

2.5. Burger & Scheffer zal na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier een bevestiging van de inschrijving en een factuur sturen naar het op het inschrijfformulier aangegeven (mail) adres van degene die de factuur zal voldoen. Ook wordt een link naar de Algemene Voorwaarden van Burger & Scheffer meegestuurd.

2.6. Betaling van de door de deelnemer verschuldigde bedragen dient te zijn voldaan uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Ook als de betaling door de werkgever geschiedt, blijft de deelnemer die het inschrijfformulier heeft ondertekend, verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling van het cursusgeld.

2.7. Binnen 14 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier kunt u uw inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen annuleren. Dit is de zogenaamde ‘afkoelingsprocedure’. U geeft per mail of post, met een duidelijke ondertekening aan, dat u van de cursus afziet en het inschrijfformulier nietig verklaart. Burger & Scheffer zorgt er dan voor dat u geen factuur ontvangt, of dat de factuur die al verzonden is niet betaald hoeft te worden. Als de factuur al betaald is, ontvangt u het volledige bedrag retour binnen tien werkdagen na annulering.

2.8. De regeling inschrijving & betaling is als los document te vinden op www.burgerscheffer.nl

2.9. Zodra Burger & Scheffer een vordering aan derden ter incasso moet overdragen, komen alle daarmee verbonden kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de deelnemer.

Artikel 3. Annulering cursus door de deelnemer

3.1. Annulering van een cursus of bijscholing door de deelnemer is uitsluitend via post of mail en is tot uiterlijk 40 dagen voor aanvang van de betreffende bijscholing kosteloos. Het cursusgeld wordt binnen tien werkdagen na ontvangst van de schriftelijke annulering gerestitueerd aan de deelnemer.

3.2. Bij annulering tussen de 40e dag en de 14e dag voor aanvang van de betreffende bijscholing, betaalt de cursist 25 % van het cursusgeld.

3.3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, dient de deelnemer 50% van de cursusgelden te voldoen. Indien de cursus reeds betaald is wordt 50% van het betaalde cursusgeld binnen tien werkdagen gerestitueerd.

3.4. Bij annulering één dag voor de cursus begint of op de dag van de cursus of afwezigheid zonder bericht, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Indien het cursusgeld nog moet worden voldaan, is men het volledige bedrag verschuldigd.

3.5. Bij afwezigheid zonder melding is het totale bedrag verschuldigd.

3.6. Indien de deelnemer de cursus tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van de cursusgelden aan de deelnemer, m.u.v. hetgeen bepaald is in artikel 3.7.

3.7. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van een cursus zoals bedoeld in artikel 3.1 is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Burger & Scheffer een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medische verklaring. De medische verklaring zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die de verklaring aflevert, (ii) de identiteit van degene die de cursus volgt, (iii) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de cursus te vervolgen, en (iv) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid. Restitutie vindt plaats binnen tien werkdagen nadat Burger & Scheffer de deelnemer bericht heeft tot restitutie van de reeds betaalde cursusgelden over te gaan i.v.m. ernstige ziekte of calamiteit.

3.8. In plaats van restitutie van de cursusgelden, zoals bedoeld in artikel 3.7, is het ook mogelijk dat de deelnemer de gemiste cursusdagen bij een volgende cursus inhaalt, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Dit is alleen mogelijk na goed overleg en akkoordverklaring met Burger & Scheffer.

Artikel 4. Vervanging van de deelnemer

4.1. Bij verhindering van de deelnemer is, na schriftelijke toestemming van Burger & Scheffer, vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger minstens drie werkdagen voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Burger & Scheffer, en alleen voor de gehele cursus. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

4.2. De vervanging is definitief nadat Burger & Scheffer akkoord heeft gegeven en de vervangende logopedist het door Burger & Scheffer toegestuurde inschrijvingsformulier heeft ingevuld.

Artikel 5. Annulering bij onvoldoende deelnemers of uitval docent

5.1. Burger & Scheffer behoudt zich het recht voor de cursus in geval van onvoldoende deelname te annuleren tot drie werkdagen voor de eerste cursusdag. De deelnemers zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. Burger & Scheffer zal in dat geval de door de deelnemer betaalde cursusgelden binnen tien werkdagen retourneren.

5.2. In geval van ziekte of verhindering van de docent biedt Burger & Scheffer vervanging door een gelijkwaardige docent of een alternatieve datum waarop de cursusdag alsnog gegeven wordt.

5.3. Indien de deelnemer hiervan gebruik wil maken, zullen de cursusgelden niet worden geretourneerd.

5.4. Indien de deelnemer niet gebruik kan maken van het alternatieve aanbod, zal het cursusgeld worden terugbetaald, binnen tien werkdagen nadat deelnemer dit schriftelijk heeft aangegeven. Wanneer de deelnemer wel een deel van de cursus heeft gevolgd en geen gebruik kan maken van het alternatieve aanbod, zal dat deel van het cursusgeld worden terugbetaald, dat betrekking heeft op de gemiste cursusdag ten gevolge van verhindering van de docent.

5.5. Cursisten die niet de gehele cursus hebben gevolgd, krijgen geen certificaat.

5.6. Burger & Scheffer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

5.7. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de deelnemer geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 6. Levering onderwijsmateriaal

6.1. Burger & Scheffer streeft ernaar uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus het onderwijsmateriaal aan de deelnemer te leveren, namelijk dat deel dat ter voorbereiding van de eerste cursusdag nodig is.

6.3. Burger & Scheffer is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Burger & Scheffer de deelnemer hierover zo spoedig mogelijk informeren en zullen Burger & Scheffer en de deelnemer trachten tot een passende oplossing te komen.

Artikel 7. Auteursrecht

7.1. Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt, na betaling van de verschuldigde cursusgelden en bij aanwezigheid van de deelnemer, eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het cursusmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Burger & Scheffer (behoudens in de handel zijnde boeken). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Burger & Scheffer mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal worden gepubliceerd of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.

Artikel 8. Vervanging docent

8.1. Burger & Scheffer behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, door haar met de uitvoering van de cursus of bijscholingsactiviteit belast, te vervangen door andere docenten met dezelfde expertise en kwaliteiten.

Artikel 9. Klachten

9.1. Het is mogelijk dat er klachten zijn. Deelnemers dienen klachten over de uitvoering van de cursus/bijscholing en/of de met de cursus/bijscholing samenhangende administratieve procedures te richten aan Burger & Scheffer, H. Copijnlaan 11, 3571 VG Utrecht, via mail ellen.burger@kpnplanet.nl of telefonisch 06 34745874. Deze klacht wordt vervolgens in behandeling genomen, waarna mondeling en schriftelijk op gedane klacht gereageerd zal worden. Zie verder de klachtenprocedure bij cursussen op www.burgerscheffer.nl.

Artikel 12. Afsluiten van de cursus

12.1. Deelname aan een cursus wordt succesvol afgesloten indien aan de eisen is voldaan die gesteld zijn in de cursushandleiding. De deelnemer krijgt in dat geval een certificaat waarop vermeld staat dat met goed gevolg is deelgenomen aan de cursus.

12.2. Indien een cursist niet alle bijeenkomsten heeft kunnen bijwonen, zal pas een certificaat verstrekt worden nadat de deelnemer de gemiste bijeenkomst heeft ingehaald.

Artikel 13. Prijs

13.1. De kosten van iedere cursus of scholingsactiviteit en de betalingswijze staan vermeld op www.burgerscheffer.nl. De kosten voor catering maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de cursus of scholingsactiviteit.

13.2. De opleidingsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW omdat Burger & Scheffer ingeschreven is in het register van het CRKBO.

Artikel 14. Aansprakelijkheid Burger & Scheffer

14.1. Indien de deelnemer door een aan Burger & Scheffer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst schade lijdt, is Burger & Scheffer met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van artikel 14 aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.

14.2. De aansprakelijkheid van Burger & Scheffer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de cursus, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

14.3. Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Burger & Scheffer of zijn (leidinggevende) werknemers, zijn (i) schade aan zaken die door de deelnemer worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, (ii) schade als gevolg van een bedrijfsstilstand of (iii) schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving, in alle gevallen van vergoeding uitgesloten.

14.4. De deelnemer dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan aan Burger & Scheffer te melden.

14.5. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Burger & Scheffer voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Burger & Scheffer of een dergelijke derde aansprakelijk is.

14.6. Al het door Burger & Scheffer ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal, de brochure dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een cursus of scholingsactiviteit, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Burger & Scheffer samengesteld. Burger & Scheffer is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met deelname aan een cursus.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid

15.1. Burger & Scheffer, zijn personeel en/of voor Burger & Scheffer werkzame personen zullen de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Burger & Scheffer conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

15.2. Deze vertrouwelijkheid geldt ook t.a.v. door derden ter beschikking gestelde beeld- of geluidsopnamen van logopedisch onderzoek en/of behandeling van cliënten. Dergelijk materiaal wordt alleen gebruikt na schriftelijke toestemming van de betrokkene(n) of diens wettelijk vertegenwoordigers.

15.3. De deelnemer aan de cursus zal ook vertrouwelijk omgaan met door de andere deelnemers verstrekte informatie en de beelden geluidsopnamen van cliëntgegevens van derden.

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1. Burger & Scheffer verwerkt de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens conform de privacy policy van Burger & Scheffer. De deelnemer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Burger & Scheffer.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Burger & Scheffer verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Burger & Scheffer. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Burger & Scheffer.

Artikel 18. Termijnen correspondentie

18.1. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen vijf tot tien werkdagen beantwoord.

18.2. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen, worden beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 19. Wijziging van de Algemene voorwaarden

19.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene voorwaarden door Burger & Scheffer worden gewijzigd. Wijzigingen van de voorwaarden worden ten minste 20 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekendgemaakt.

19.2. Bekendmaking vindt plaats door persoonlijke kennisgeving of een algemene kennisgeving op de website.

19.3. De Algemene Voorwaarden van Burger & Scheffer zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Wanneer er wijzigingen in deze voorwaarden worden doorgevoerd, zullen de gedeponeerde Algemene Voorwaarden ook gewijzigd worden.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op alle Overeenkomsten en door Burger & Scheffer geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Utrecht is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of de leveringsvoorwaarden.

Regeling aanmelding en betaling

Burger & Scheffer is een maatschap die zich toelegt op behandeling, consultatie en scholing op het gebied van spraak, taal en communicatieproblemen bij kinderen. Burger & Scheffer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55205259.
De administratie van Burger & Scheffer is gevestigd aan de H. Copijnlaan 11, 3571 VG Utrecht.
T: 06 – 34745874 E: ellen.burger@kpnplanet.n
l

KLACHTENPROCEDURE BIJ KLACHTEN OVER CURSUSSEN (versie01032017)

De klachtenprocedure is bedoeld om cursisten van Burger & Scheffer te informeren over de handelwijze bij klachten.

1. De cursist dient de klacht mondeling of schriftelijk (per post of mail) in.

2. De klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Deze vertrouwelijkheid betreft zowel de klacht, de klager als het cursusbedrijf en de docent.

3. Burger & Scheffer neemt binnen vijf werkdagen contact op met de klager, na het ontvangen van de klacht. In dit gesprek zoekt Burger & Scheffer met de klager naar de strekking van de klacht en indien van toepassing acties om de klacht af te handelen.

4. Burger & Scheffer legt de klacht vast in een document, waarin duidelijk wordt beschreven: de klacht van de klant zoals besproken in het telefoongesprek, de besproken oplossingen en de te nemen acties. Klager krijgt hiervan een afschrift .

5. Indien nodig wordt de klant uitgenodigd voor een face-to-face gesprek. Hierin wordt opnieuw of nader ingegaan op de strekking van de klacht en zo nodig te nemen acties om de klacht af te handelen.

6. Burger & Scheffer legt de uitkomsten van dit face-to-face gesprek vast in een document, waarin duidelijk wordt beschreven: de klacht van de klant zoals besproken in het telefoongesprek, de besproken oplossingen en de te nemen acties. Het is mogelijk dat dit document een bijstelling is van het eerder aangemaakte document (zie punt 4). Klager krijgt hiervan een afschrift.

7. Binnen tien werkdagen na het telefonische of face-to-face gesprek, zal Burger & Scheffer haar oordeel over de klacht en de eventueel te nemen acties aan de klant schriftelijk doen toekomen.

8. Indien bovenstaande stappen niet tot een oplossing leiden, kan klager zich wenden tot een onafhankelijke instantie. Hiertoe heeft Burger & Scheffer mevrouw B. Kersbergen gevraagd om als onafhankelijke klachtenfunctionaris op te treden (www.kersbergencoaching.nl). De kosten voor het inschakelen van mevrouw Kersbergen zullen door Burger & Scheffer worden betaald. Burger & Scheffer verklaart zich neer te leggen bij het advies van deze functionaris.

Hier vind je als logopedist documenten die je bij onderzoek & behandeling kunt gebruiken.

Analyse Logo art

Analyseformulier Metaphon

Spraakonderzoek VPI